:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
งานพัฒนาชุมชน
นางสาวดวงรัตน์ สุประเจิด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ์ จันทะวิชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ