:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
สำนักปลัด
นายอภิวัฒน์ พรหมคำบุตร
ปลัดเทศบาล
087-0345866
นายประเสริฐ สะภา
หัวหน้าสำนักปลัด
082-4547841
นางนภาลัย ปัชฌาชัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายประพาส ศรีพงษ์ชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวทิพวรรณ์ จันทะวิชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววรินธราภรณ์ จันทะยุทธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมกฤษ ธรรมประชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย