:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
สำนักปลัด
นายอภิวัฒน์ พรหมคำบุตร
ปลัดเทศบาล
087-0345866
นายประเสริฐ สะภา
หัวหน้าสำนักปลัด
082-4547841
นายประพาส ศรีพงษ์ชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายกฤษฎางค์ ภูมิประหมัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางนภาลัย คุนาคม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวดวงรัตน์ สุประเจิด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายรชต จันทะวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวทิพวรรณ์ จันทะวิชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายไชยศ ศรีมาลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรจนา จันทะบุตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร วิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาววรินธราภรณ์ จันทะยุทธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเสมียน เขตเวียง
คนงาน
นายศราวุธ ภูขยัน
คนงาน
นายอนันต์ ศรีมหาไชย
คนงาน
นายธงชัย การลุ
พนักงานขับรถ
นายคมกฤช ธรรมประชา
คนงานทั่วไป
นายอภิสิทธิ สีลาไทสง
คนงานทั่วไป
นายกิตติ ศรีพุทธา
พนักงานขับรถดับเพลิง
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย