:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
หัวหน้าส่วนราชการ
นายอภิวัฒน์ พรหมคำบุตร
ปลัดเทศบาล
โทร 087-0345866
นางสาวกัลยาณี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
065-3014821