:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
หัวหน้าส่วนราชการ
นายอภิวัฒน์ พรหมคำบุตร
ปลัดเทศบาล
โทร 087-0345866
นายประเสริฐ สะภา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 082-4547841
นางสาวกัลยาณี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเจริญศักดิ์ เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง