:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
คณะผู้บริหาร
นายอาคม อุทโท
นายกเทศมนตรีตำบลมหาไชย
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง ข้าราชการบำนาญ
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0610625208
นายประนอม กลางสูงเนิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลมหาไชย
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันแต่งตั้ง 14 พ.ค. 64
ครบวาระ 13 พ.ค. 68
โทร. 0960242102
นายธนาพงศ์ กาวี
รองนายกเทศมนตรีตำบลมหาไชย
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันแต่งตั้ง 14 พ.ค. 64
ครบวาระ 13 พ.ค. 68
โทร. 0809965401
นายบุญชู จันทรบุตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันแต่งตั้ง 14 พ.ค. 64
ครบวาระ 13 พ.ค. 68
โทร.0621436975
นายสุใน รัตนะตรัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันแต่งตั้ง 14 พ.ค. 64
ครบวาระ 13 พ.ค. 68
โทร.0630310359