:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
กองช่าง
นายเจริญศักดิ์ เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเนรัญชลา ศรีมาลา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายณัฐวุฒิ สมบัติมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ