:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
งานการศึกษา
นายประพาส ศรีพงษ์ชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางวาริน ชนะพจน์
ครู คศ.2 บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1
นางรุ่งพันธ์ สมบัติมล​
ครู คศ.2 บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 8
นางนิตย์ ธรรมประชา
ครู คศ.2 บ้านมหาไชย หมู่ที่ 2,3
นางทัศมรี ภูขยัน
ครู คศ.2 บ้านอู้ หมู่ที่ 4
นางไพวัลย์ แสนพาน
ครู คศ.1 บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1
นางไพจิต สีทา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอู้ หมู่ที่ 4
นางศิริมาลย์ กั้วมาลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมหาไชย หมู่ที่ 2,3
นางสาวมะลิวัลย์ จันทะงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 8
นางสาวมยุรีย์ โคตะวินนท์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมหาไชย หมู่ที่ 2,3