:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
งานการศึกษา
นายประพาส ศรีพงษ์ชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางรุ่งพันธ์ สมบัติมล​
ครู คศ.2 บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 8
นางไพวัลย์ แสนพาน
ครู คศ.1 บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1
นางสาวมะลิวัลย์ จันทะงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 8