:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
กองคลัง
นางสาวกัลยาณี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์ดา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวธนารัตน์ สารหงส์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายยุทธชาติ กัสกรประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ