:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
กองคลัง
นางสาวกัลยาณี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรทิพย์ สอนบุญตา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์ดา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางวิคิม สำราญพงษ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวจุไรรัตน์ อุบลเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธนารัตน์ สารหงส์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุพัฒน์ โคตะวินนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเพียงสุรีย์ จันทะยุทธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นายยุทธชาติ กัสกรประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ