:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเปล สิงหาวาสน์
ประธานสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย
นายชัยวัฒน์ ชานาตา
รองประธานสภา เทศบาลตำบลมหาไชย
นายอภิวัฒน์ พรหมคำบุตร
เลขานุการสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย
นายมาลัย จรศรชัย
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย เขต1
นายวรรณ์ชัย จันทร์ประเทือง
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย เขต1
นายสว่าง ศิริโส
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย เขต1
นายสนั่น วิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย เขต1
นายสุรัตน์ มนสิมา
สมชิกสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย เขต1
นายสมจิตร อำนักขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย เขต2
นายเพชรชัย คำใบ
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย เขต2
นายสุริยัณห์ การลุ
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย เขต2
นายประพัน สุระเสียง
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย เขต2
นางชลธิชา แลศิลา
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลมหาไชย เขต2