:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเปล สิงหาวาสน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลมหาไชย
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0981682802
นายชัยวัฒน์ ชานาตา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลมหาไชย
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0828360344
นายอภิวัฒน์ พรหมคำบุตร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมหาไชย
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ รับราชการ
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0870345866
นายสนั่น วิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาไชย เขต 1
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0808871758
นายสว่าง ศิริโส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาไชย เขต 1
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0812843225
นายสุรัตน์ มนสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาไชย เขต 1
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0892431495
นายวรรณ์ชัย จันทร์ประเทือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาไชย เขต 1
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง สท.เทศบาลตำบลมหาไชย
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0852747854
นายมาลัย จรศรชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาไชย เขต 1
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มศ.5
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง สท.เทศบาลตำบลมหาไชย
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0828389823
นายสมจิตร อำนักขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาไชย เขต 2
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0844509395
นายสุริยัณห์ การลุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาไชย เขต 2
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0935366024
นายเพชรชัย คำใบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาไชย เขต 2
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง สท.เทศบาลตำบลมหาไชย
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0856597502
นายประพัน สุระเสียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาไชย เขต 2
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0801915158
นางชลธิชา แลศิลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาไชย เขต 2
เพศ หญิง
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง เกษตรกร
วันเลือกตั้ง 28 มีค. 64
ครบวาระ 27 มี.ค. 68
โทร. 0908925833