:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบล

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     - ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     - ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
     - ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     - ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมมชาติ สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
   1. การพัฒนาจากปัญหา - สภาพปัญหาต่างๆ ของเทศบาลตำบลมหาไชย ซึ่งนำมาจัดหมวดหมู่ตามแผนสาขา แผนงานดังนี้
     ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
          1. สภาพการบริหารบุคคลขาดประสิทธิภาพ ความไม่ต่อเนื่องของการจัดหาบุคลากร
          2. ขาดเครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบรรเทาสาธารณะภัยและการบริหารกิจการของ อบต.
          3. การจัดสรรงบประมาณสัดส่วนไม่เพียงพอและตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา
          4. สภาพการเจริญเติบโต/ปัญหาของชุมชนสวนทางกับการจัดสรรงบประมาณ

     ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
          1. พื้นที่ไม่เหมาะและเอื้ออำนวยกับการลงทุนทางอุตสาหกรรม เนื่องจากค่า ใช้จ่ายสูง
          2. ชุมชนขาดการวางแผนระยะยาว
          3. การจัดหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ผลิตไม่ต่อเนื่อง

     ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
          1. ปัญหาความเสี่ยงเรื่องการแพร่ของยาเสพติดในหมู่เยาวชนและผู้ใช้แรงงาน
          2. ปัญหาเรื่องการเอาเปรียบผู้บริโภค         
          3. ปัญหาเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น
          4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมโดยขาดการบูรณาการ

     ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          1. ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ
          2. ขาดความร่วมมือระหว่างองค์กร
          3. การบริหารงานที่ไม่เป็นระบบ
          4. สภาพพื้นที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา

     ปัญหาด้านแหล่งน้ำ
          1. ขาดแหล่งน้ำที่ใช้ในการจัดทำระบบชลประทานทุกขนาดเพื่อการเกษตร
          2. พื้นที่ไม่เหมาะสม/เอื้ออำนวยในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/อุปโภค/บริโภค

     ปัญหาด้านสาธารณสุข
          1. ความไม่ต่อเนื่องในการวางแผน/ปฏิบัติอย่างจริงจังของงานสาธารณสุข
          2. บุคลากร/เครื่องมือไม่มีประสิทธิภาพ
          3. มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดได้ อาทิไข้เลือดออก ไข้มาลาเลีย

     ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
          1. ปัญหาเรื่องการรับรู้ข่าวสารทางราชการของประชาชน
          2. ปัญหาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
          3. ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์งานของ อบต.
          4. ปัญหาเรื่องการจัดทำข้อมูล/ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.
          5. ปัญหาเรื่องขาดวัสดุ - ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน

      ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          1. ขาดบุคลากรที่สามารถทำงานด้านการศึกษาในชุมชนภาคประชาชน
          2. หน่วยงานที่จัดการศึกษาขาดการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
          3. ปัญหาความไม่พร้อมของสถานที่และระบบการบริหารจัดการ

     ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          1. ความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมการเกษตรสร้างมลภาวะ
          2. ชุมชนขาดจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2. การพัฒนาจากความต้องการ - จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นซึ่งประชาชน ร้านค้า ส่วนราชการ ในท้องถิ่นได้มีความต้องการที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย ได้คัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยกำหนดเป็นโครงการที่จะต้องจัดทำตามปัญหาและความต้องการดังกลุ่มปัญหาและสาขาการพัฒนาดังนี้
     ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
          1. จัดหาเครื่องมือในการทำงานให้เพียงพอ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
          2. ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

     ความต้องการเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ
          1. จัดตั้ง/ส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่มอาชีพของสตรีหลังฤดูการผลิต
          2. ประสานการลดหนี้สินเกษตรกร/จัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อการเกษตร
          3. ส่งเสริมจัดตั้งแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน
          4. จัดหาแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการ

     ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          1. พัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน
          2. พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน
          3. ให้บริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง
          
      ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการบริหาร
          1. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลตำบลมหาไชย
          2. โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาลตำบลมหาไชย
          3. โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯพนักงานฯลูกจ้างตามโครงการต่างๆ
          4. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลมหาไชย   
          5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง
          6. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ์สำนักงาน
          7. โครงการอุดหนุนสนับสนุนกิจการจราจรทางบก
          8. โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่
          9. โครงการปรับปรุงอาคารโรงรถและสถานที่อยู่เวรยามป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        10. โครงการอบรมอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย