:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง 
     องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชยเป็นเขตการปกครองของอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 56 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย

อาณาเขต 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ 

แนวเขตเทือกเขาภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ทิศใต้

ติดต่อกับ 

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ 

แนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ 

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแซงบาดาล, หมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย มีพื้นที่โดยประมาณ 89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 124,600 ไร่
สภาพภูมิประเทศ
     เทศบาลตำบลมหาไชย มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10หมู่บ้าน โดยมีหมู่ที่ 1-10 โดยพื้นที่ทั้งหมดมีสภาพเป็นที่ราบสูงนาดอนและภูเขา องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย มี 3 ฤดูกาล คือ
     - ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก
     - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตามฤดูกาล เกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
     - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวมากและ แห้งแล้ง

จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ดังนี้
     1. จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชยทั้งหมด ได้แก่ หมู่ที่ 1-10
     2. รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย มี 10 หมู่บ้าน โดยมีนายประหยัด  จันทะบาล เป็นกำนันประจำตำบล ดังต่อไปนี้

หมู่ที่ 1

บ้านโคกกว้าง

นายประหยัด

จันทะบาล

ตำแหน่ง 

กำนันตำบลมหาไชย

หมู่ที่ 2

บ้านมหาไชย

นายทองล้วน

ธรรมประชา

ตำแหน่ง 

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3

บ้านมหาไชย

นางศิริพร

จรศรชัย

ตำแหน่ง 

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4

บ้านอู้

นางรุ่งฤดี

มลสิมา

ตำแหน่ง 

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5

บ้านคำหม่วย

นายพันธ์

แกมนิรัตน์

ตำแหน่ง 

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6

บ้านดงบัง

นางเพ็ญโสภา

บุญใสย์

ตำแหน่ง 

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7

บ้านโคกใหม่

นายนพคุณ

เรืองแสน

ตำแหน่ง 

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8

บ้านนาแก้ว

นายอาคม

ขันทะ

ตำแหน่ง 

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9

บ้านมหาไชยคุ้มใหม่

นายประครอง

จันทยุทธ

ตำแหน่ง 

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10

บ้านโคกกว้าง    

นายธานิล

วงสีดา

ตำแหน่ง 

ผู้ใหญ่บ้าน

     

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 5, 6, 7, 8 เป็นหมู่บ้านเร่งพัฒนาอันดับ 1

ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบลมหาไชย
     - เทศบาลตำบลมหาไชย อยู่เขตพื้นที่ หมู่ 9 มากกว่า 90 %
     - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น จำนวน - แห่ง

จำนวนประชากร
     - เทศบาลตำบลมหาไชย มีจำนวนครัวเรือน  1,275  ครัวเรือน
     - จำนวนประชากรทั้งหมด 4,641 คน 
     - มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน 52.15 คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพสังคม

สภาพทางการศึกษา

     1. โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล
     2.
โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 9
     3.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่
1, 2, 4, 8
     4. โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  จำนวน  -  แห่ง  
     5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  10  แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา
     1. วัด/สำนักสงฆ์               10     แห่ง

การสาธารณสุข
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาไชย 1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 และ อสม. แต่ละหมู่บ้าน เพื่อสาธารณสุขขั้นมูลฐาน อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 99

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - มีตู้ยาม  จำนวน  1  แห่ง     
     - หน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 1 - 10

สภาพเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

อาชีพ
     1.
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา  
     2. อาชีพรอง ได้แก่
          - ทำไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่มันสำปะหลัง  
          - ทำไร่นาสวนผสม  
          - อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค กระบือ   สุกร
          - อาชีพค้าขาย  
          - อาชีพค้าขายอื่นๆ  
     ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ  20,000  บาท/ปี

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลมหาไชย
     1.
ธนาคารหมู่บ้าน  จำนวน  10  แห่ง (อยู่ในเขตตำบลมหาไชย)
     2. ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่  จำนวน  3  แห่ง
          - ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก  จำนวน  2  แห่ง
          - ปั้มน้ำมันหลอด  จำนวน  11  แห่ง
     3. โรงสี  จำนวน  8  แห่ง
     4. อุตสาหกรรมในครัวเรือน  จำนวน  10  แห่ง

บริการขั้นพื้นฐาน

สถานที่ราชการในเขตเทศบาลตำบลมหาไชย

     1. โรงเรียนมัธยมศึกษา  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 9
     2. ที่ทำการเทศบาลตำบลมหาไชย  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 9
     3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาไชย  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 9
     4. ที่ทำการไปรษณีย์และไปรษณีย์โทรเลข  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 9
     5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี   ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1, 7, 10
     6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 10
     7. โรงเรียนประถมศึกษา  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4, 5, 6, 10

การคมนาคม
     1. ถนน รพช.สายบ้านกอก-นาบอน และสายบ้านอู้บัวสามัคคี ระยะทาง 31 กม.
     2. ถนน คสล./คสม.หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ระยะทาง 5.5 กม.
     3. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนน รพช.ระยะทาง 4.2 กม.
     4. ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 6.0 กม.
     5. ถนนเพื่อการเกษตร 4.5  กม.

การโทรคมนาคม
      เขตเทศบาลตำบลมหาไชย ยังขาดการบริการทางโทรศัพท์เป็นบางส่วน
          1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขประจำหมู่บ้าน  จำนวน  1  แห่ง
          2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  6  แห่ง
          3. สำนักงานบริการโทรศัพท์  จำนวน  1  แห่ง

การไฟฟ้า
     เทศบาลตำบลมหาไชยมีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะเขตบ้านที่ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านซึ่งยังไม่ได้ขยายเขตไฟฟ้าไปถึง การให้แสงสว่างตามจุดต่างๆ
ในเขตหมู่บ้านยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 98โดยแยกได้ดังนี้
          1. มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  จำนวน  1,010  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ
     1. คลอง  จำนวน  4  สาย
     2. สระน้ำ  จำนวน  8  แห่ง
     3. ลำห้วย  จำนวน  4  แห่ง
     4. บึง, หนอง, และอื่นๆ  จำนวน  3  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     1. ฝาย  จำนวน  10  แห่ง  
     2. บ่อน้ำตื้น  จำนวน  100  แห่ง / ประปาประจำหมู่บ้าน  จำนวน   8  แห่ง
     3. บ่อโยธา  จำนวน  6  แห่ง
     4. อื่นๆ (บ่อบาดาล)  จำนวน  6  แห่ง

การประปา

     เทศบาลตำบลมหาไชย ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ยังต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นตลอดเมื่อถึงฤดูแล้งการบริการน้ำประปายังขาดแคลนภายในหมู่บ้านมีบางหมู่บ้านที่มีประปาหมู่บ้าน/ประปาของส่วนภูมิภาค แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งไม่มีแหล่งเก็บน้ำดิบไว้ใช้นอกฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหาทำให้ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภค – บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย มีโครงการที่จะประสานกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไป