:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756

ชื่อ: เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานที่มีตัวแทนภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจของเทศบาลตำบลมหาไชย

25 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร